Venture Crew 980

Venture Crew (Nam: Kha Sinh – Nữ: Thanh Sinh): là dành cho các em tuổi từ 14 – 21

Crew 980 Advisors  
Crew Advisor  Tr. Lý Vĩnh Phong
Committee Chair  Tr. Christina Lưu Phương Châm
Associate Crew Advisor  Tr. Steven Mai Hữu Bảo
   Tr. Kenneth Vuu Khánh
   Tr. Andrew Nguyễn Châu
   Tr. Jonathan Lưu Vĩ Duy
   Tr. Anna Võ Kim-Anh
   Tr. Lynn Trần
 Crew Officers:   
President Johnathan Ho
Vice President of Administration Rosa Le
Vice President of Programs Alex Pham
Secretary Michelle Truong
Treasurer Kasey Tran
Quartermaster Willis Nguyen
Historian Natalie Pham
VP-A Support Minh-Khoi Do
VP-P Support Amy Nguyen