Venture Crew 980

Venture Crew (Nam: Kha Sinh – Nữ: Thanh Sinh): là dành cho các em tuổi từ 14 – 21

Crew 980 Advisors
Crew Advisor  Tr. Quang
Committee Chair  Tr. Christina Lưu Phương Châm
Associate Crew Advisor  Tr. Steven Mai Hữu Bảo
 Tr. Kenneth Vuu Khánh
 Tr. Andrew Nguyễn Châu
 Tr. Anna Võ Kim-Anh
 Crew Officers: 
President Rosa Le
Vice President of Administration Michelle Truong
Vice President of Programs Minh-Khoi Do
Secretary Ada Nguyen
Treasurer Robert Tran
Quartermaster Vivian Tran
Historian Nina Phan