Brownie Troop 515

GSUSA (Girl Scout of USA)

  • Girl Scout Daisies (grades K–1, ages 5-7)
  • Girl Scout Brownies (grades 2–3, ages 7-9)
  • Girl Scout Juniors (grades 4–5, ages 9-11)
  • Girl Scout Cadettes (grades 6–8, ages 11-14)
  • Girl Scout Seniors (grades 9–10, ages 14-16)
  • Girl Scout Ambassadors (grades 11–12, ages 16-18)

Girl Scout Daisies: Kintergarden and 1st grade (dành cho các em nữ học mẫu giáo và lớp 1 – LĐLV không có ngành Daisy).

Girl Scout Brownies (Chim Non): 2nd and 3rd  grades (dành cho các em nữ học lớp 2 và lớp 3 – Các em học lớp 1 có thể ghi danh ngành Brownie)

Girl Scout Brownie Troop 515 Leaders Email
Tr. Ngọc Anh Nguyễn
Tr. Âu Dương Hồng Nhạn

Brownie Uniform:

brownie-uniform


Tìm hiểu thêm:

Membership levels of the Girl Scouts of the USA